Milí návštěvníci webových stránek https://jakdonemecka.cz/,

právě se nacházíte na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami k prodeji našich e-booků (elektronických knih) a ostatních elektronických služeb. Na webových stránkách https://jakdonemecka.cz/ (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si pravděpodobně přečetli podrobnosti o vámi vybrané službě. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici předtím, než kliknete na objednávací tlačítko, příp. před sjednáním služby pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailem, proto vám doporučujeme se s těmito podmínkami seznámit.

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení

II. Základní údaje

III. Důležité pojmy

IV. Objednávka a uzavření smlouvy

V. Cena produktů a služeb, způsob platby

VI. Způsob dodání a dodací lhůta

VII. Funkčnost digitálního obsahu, autorská práva

VIII. Odstoupení od smlouvy

IX. Záruka, reklamační řád

X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

XI. Účinnost

XII. Závěrečná ustanovení

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto VOP platí pro služby prodávajícího, kterým je NeoTax s.r.o., uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek https://jakdonemecka.cz/ nebo prostřednictvím e-mailu.

2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících (zákazníka) a prodávajícího, kterým je právnická osoba. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem (zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále “NOZ”) a právními předpisy na ochranu spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb).

3. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej digitálních produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách https://jakdonemecka.cz/.

II. Základní údaje

NeoTax s.r.o.

IČ: 02189909

Sídlo: Pod Děkankou 1694/4, 140 00 Praha 4 – Nusle

E-mail: info@neotax.eu

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku.

Společnost je plátcem DPH.

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuji jako „Prodávající“.

III. Důležité pojmy

1. Kdo je kupující?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní uzavře se společností NeoTax Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů nebo služeb. Při koupi e-booků a dalších online služeb se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu.

2. Co je smlouva uzavřená distančním způsobem?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

IV. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou  uvedeny na stránkách jednotlivých elektronických služeb. Cena je uvedena včetně DPH a je dále vždy uvedena i na faktuře. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2. Objednávka online produktů a služeb obsahuje informace o zákazníkovi, objednávané službě, konečné ceně a možnostech platby. Náklady na dodání účtovány nejsou. Jsou přijímány platby bankovním převodem nebo přes platební bránu.

3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká zadáním objednávky na elektronické služby. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné objednávky po e-mailu je dodání fakturačních údajů (adresa kupujícího a požadovaná služba) prodávajícímu.

4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si zákazník objednal a zákazník se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat službu je prodávající zbaven v případě plně obsazené kapacity, o čemž bude zákazník předem informován.

V. Cena produktů a služeb, způsob platby

1. Cena produktů a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na faktuře. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním e-booků a dalších elektronických služeb nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou.

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu nebo služby v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak společnost není povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, je společnost oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, společnost je povinna vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. Způsob platby: Sjednanou cenu je možné uhradit výhradně bezhotovostně bankovním převodem nebo přes platební bránu. Pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě převodem, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

5. Splatnost ceny: Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6. Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

VI. Způsob dodání a dodací lhůta

1. Při koupi e-booku nebo obdobného digitálního obsahu bude dodán ve formátu pdf, docx (Word) nebo obdobném po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Elektronické materiály budou dodány do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na účet. Po dodání materiálů si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu. Zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosím, abychom mohli provést nápravu.

2. Ostatní služby budou poskytnuty v termínu, na kterém se vzájemně dohodneme. Nedohodneme-li se na termínu, má kupující i prodávající právo od smlouvy odstoupit.

3. Náklady na dopravu u e-booků nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.

VII. Funkčnost digitálního obsahu, autorská práva

1. Digitální obsah (e-book) zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněníme adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf nebo docx. Pro stažení produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

2. Produkty jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete.

3. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí/dodání služby, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

2. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky:

Nejpozději 14. den po převzetí služby musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

  • Oznámení o odstoupení od smlouvy
  • Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
  • Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu této služby (*)
  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
  • Adresa spotřebitele/spotřebitelů
  • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
  • Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Formulář musí zákazník odeslat emailem na info@neotax.eu spolu s uvedením jména a objednané služby.

3. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@neotax.eu, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího: Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení považuje prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 7 dnů po době splatnosti a kopírování a šíření placeného obsahu třetím stranám (viz odstavec VII, 3. VOP).

IX. Záruka, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídáme za to, že produkt při převzetí nemá vady.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad anebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. U e-booků a on-line kurzů vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.

6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i e-mailem. Pokud vám e-book nebo další online služby nebyly dodány v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“, promo nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak.

X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás, prosím, na elektronické adrese info@neotax.eu.

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.7.2019. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://jakdonemecka.cz/, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://jakdonemecka.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

XII. Závěrečná ustanovení

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem: https://jakdonemecka.cz/ochrana-osobnich-udaju/